Warning: Undefined variable $titel in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/uses/top.php on line 47
Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/uses/top.php on line 175

Truede og sårbare insekter (rødlister)

v/Palle Jørum

En "rødliste" er en fortegnelse over forsvundne, truede, sårbare og sjældne plante- og dyrearter. Rødlister udgør et godt udgangspunkt for naturpolitikken og naturforvaltningen, idet de giver mulighed for at følge udviklingen af arternes tilstand - deres udbredelse, forekomst og hyppighed - og dermed giver mulighed for at tilgodese arterne mere konkret i naturforvaltningen.

De danske entomologiske foreninger samarbejder med de centrale myndigheder omkring udarbejdelsen af rødlister for insekterne. Det gør vi fordi vi finder, at rødlisterne rigtigt anvendt er til gavn for insektfaunaen.

Med rigtig anvendelse mener vi, at rødlisterne skal anvendes til at skabe bedre leveforhold for insekterne gennem målrettet konstruktiv anvendelse i naturforvaltningen, f.eks. ved naturgenopretnings- og naturplejetiltag.

De danske entomologiske foreninger er således ikke tilhænger af, at rødlister alene benyttes som udgangspunkt for artsfredninger. Artsfredninger er efter vores opfattelse perspektivløse i sig selv, idet de ikke løser problemet med tilbagegangen i artsdiversiteten og de "sjældne" arters forsvinden - det gør alene en aktiv naturpolitik, hvor hensynet til naturen prioriteres og hvor arternes levevilkår tilgodeses gennem naturforvaltningsinitiativer.

Den aktuelle danske Rødliste foreligger ikke i "papirudgave", men ligger på DMU's hjemmeside: http://redlist.dmu.dk

Den danske Rødliste

Den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN) - har for nylig udviklet et nyt rødlistningssystem, som på mange punkter bryder med de principper for rødlistning, der tidligere var gældende. Det betyder bl.a. at de hidtil anvendte kategorier er erstattet med nye. Det er meningen, at rødlistevurderingen fremover skal ske efter IUCN-kriterierne. Nogle grupper er allerede bedømt efter de nye kriterier, og for dem gælder derfor "den nye rødliste", som har fået navnet Den danske Rødliste.
For arter, der er medtaget i Rødliste 1997 eller i Gulliste 1997, men som endnu ikke er revideret efter de nye principper, er rød- eller gullistevurderingen i 1997-listerne gældende.

Rødlistekategorierne er følgende

Forsvundet (RE, regionally extinct): En art er forsvundet, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion indenfor landets grænser, er dødt eller forsvundet fra landet.

Kritisk truet (CR, critically endangered): En art henføres til kategorien kritisk truet, når der er en overordentligt stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i meget nær fremtid.

Moderat truet (EN, endangered): En art henføres til kategorien moderat truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), men når der alligevel er en meget stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i nær fremtid. Sårbar (VU, vulnerable): En art henføres til kategorien sårbar, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for at være hverken kritisk truet (CR) eller moderat truet (EN), men når der alligevel er en stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand på længere sigt. Næsten truet (NT, near threatened): En art henføres til kategorien næsten truet, hvis den ikke opfylder ét af kriterierne for kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU), men er tæt på at opfylde ét af kriterierne for sårbar.

Øvrige kategorier (arterne er ikke rødlistede)

Utilstrækkelige data (DD, data deficient): Til denne kategori henføres de arter, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig viden om deres udbredelse og/eller populationsstatus til, at der kan foretages en direkte eller indirekte vurdering af deres risiko for at uddø. Ifølge kategoriens kriterier bør der dog være en mistanke om, at arten kan være truet eller endog forsvundet.

Ikke truet (LC, least concern): En art kategoriseres ikke truet, hvis det ved vurderingen viser sig, at den ikke opfylder kriterierne for kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU) eller vurderes at være næsten truet (NT).

Vurdering ikke mulig (NA, not applicable): En art kategoriseres vurdering ikke mulig, hvis der er tale om arter, hvor en rødlistevurdering ikke er mulig, fordi det eksempelvis drejer sig om indførte arter eller strejfende individer eller arter under etablering dvs. at den har været i landet i mindre end 10 år.

Ikke bedømt (NE, not evaluated): En art kategoriseres ikke bedømt, hvis der ikke er foretaget en vurdering af den, eller hvis en vurdering af den ikke kan foretages, f.eks. hvis den er overset, eller den ikke opfylder betingelserne for en rødlistebedømmelse.

En fyldt cirkel efter den internationale forkortelse for kategorien betyder, at der er foretaget en op- eller nedkategorisering, f.eks. VU·. Årsagen skal fremgå af kriteriedokumentationen.

Rødliste 1997 og Gulliste 1997

Den seneste samlede danske rødliste, udsendt i bogform, er udgivet af Miljø- og Energiministeriet i 1998 under titlen: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark.

Rødlisten omfatter adskillige insektarter inden for følgende grupper: Døgnfluer, Slørvinger, Guldsmede, Bredtæger og Randtæger, Biller, Vårfluer, Natsommerfugle, Køllesværmere, Dagsommerfugle, Svirrefluer og Kvægmyg.
Du kan se rødlisten på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

En "gulliste" er en fortegnelse over arter som er i tilbagegang herhjemme, men som dog stadig er relativt hyppige; endvidere omfatter gullisten arter for hvilke Danmark har et særligt ansvar.

Den seneste danske gulliste er udgivet af Miljø- og Energiministeriet i 1998 under titlen: Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark.

Gullisten omfatter adskillige insektarter inden for følgende grupper:

Døgnfluer, slørvinger, guldsmede, bredtæger og randtæger, biller, vårfluer, natsommerfugle, køllesværmere, dagsommerfugle, svirrefluer og kvægmyg.
Du kan se gullisten på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

Rødliste 1997 og Gulliste 1997 omfatter følgende kategorier:

Rødlistekategorier Gullistekategorier
Ex - forsvundet
E - akut truet
V - sårbar
R - sjælden
X - opmærksomhedskrævende
A - national ansvarsart