Naturforvaltning

v/Palle Jørum

Den måde vores natur forvaltes på bestemmer, om det går fremad eller tilbage for landets plante - og dyreliv.

På en lang række områder står det skidt til med den danske flora og fauna. Hovedproblemet er, at naturområderne et efter et bliver mindre og mindre eller helt ødelagt.

Årsagerne har typisk været
  • Opdyrkning
  • Manglende græsning
  • For hård græsning
  • Dræning
  • Gødskning
  • Forurening
Lovgivningen på naturområdet er dog blevet bedre, og ødelæggelsen går i dag langsommere end tidligere.

Naturskovsstrategien og udpegningen af EF-habitatområder er blot to eksempler på politiske tiltag, der har positiv effekt på vores natur.

Danmark har også tiltrådt "Rio-konventionen" - eller Biodiversitetskonventionen af 1992, der handler om bevaring af klodens biologiske mangfoldighed. I denne konvention erkender landene, at de har et ansvar for at bevare den biologiske mangfoldighed. De erkender, at mangfoldigheden falder. Og de erkender, at der er en udbredt mangel på viden om den biologiske mangfoldighed. I kraft af insekternes store talrighed betyder viden om biodiversitet i høj grad viden om insektforekomster.

Så naturforvaltning kan og skal gøres endnu bedre:
  • Når der lægges planer for naturen er det vigtigt, at insekterne inddrages på linje med, at man ser på fx forekomster af fugle og blomster. Insekterne udgør hovedparten af alle arter, så uden inddragelsen af dem tager man kun hånd om en lille del af naturen. Da mange insekter tilmed er både smukke - som fx dagsommerfuglene og har en fascinerende biologi, er det oplagt at tage vidtgående hensyn til insektforekomster ved naturplanlægningen.
  • Når man forvalter særlig værdifuld skov eller andre naturområder, er det vigtigt, at insekterne også inddrages.
  • Når der foretages vurderinger af, hvordan natur og miljø vil blive påvirket af opførelsen af større anlæg som fx en ny motorvej, bør det ske bl.a. på grundlag af insektforekomster i området
  • Ved tilrettelæggelsen af pleje af særligt bevaringsværdige lokaliteter eller naturtyper bør man vide hvilke særligt bevaringsværdige insekter, der lever i de pågældende naturområder, så plejen kan tage hensyn til insekterne.

Når et områdes naturværdi skal bedømmes og forvaltes kan det kort sagt ikke ske på en meningsfuld måde uden, at insekterne inddrages.