De tilknyttede foreningerEntomologisk Forening

En forening for folk med interesse i insekter og andet småkravl. Entomologisk Forening har til formål at virke for entomologien i almindelighed og for kendskabet til den danske insektfauna i særdeleshed, herunder også edderkopper, tusindben m.m.

Foreningens aktiviteter dækker møder, ekskursioner samt udgivelse af tidsskriftet Entomologiske Meddelelser.

Foreningens møder finder sted i vinterhalvåret og omhandler alle emner, hvor entomologien spiller en væsentlig rolle. Foredragene holdes af folk med forskellig baggrund lige fra amatør-entomologer til forskere, og de kan også foregå på andre sprog. Møderne afholdes tirsdags aftener på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København Ø.

Foreningens ekskursioner afholdes i sommerhalvåret og kan være indsamlingsture eller oplysende ture med vejleder. Der arrangeres 1-2 ture årligt.

Alle kan blive medlem af Entomologisk Forening og dermed få tidskriftet tilsendt gratis, samt få fri adgang til foreningens arrangementer.

Tidsskrift

Tidskriftet Entomologiske Meddelelser bringer først og fremmest originale afhandlinger og andre meddelelser om dansk entomologi. Desuden publiceres der i tidsskriftet entomologisk orienterende stof i form af refererende artikler, samleartikler og anmeldelser af entomologisk litteratur.

Hjemmeside

www.entomologiskforening.org

Lepidopterologisk Forening

Foreningen er hjemmehørende i København og har til formål at udbrede kendskabet til de danske sommerfugles biologi og faunistik, samt vejlede medlemmerne til hensynsfuld optræden ved deres færden i naturen. Foreningen henvender sig således til alle sommerfugleinteresserede, ikke kun samlere.
Foreningens møder finder sted på Zoologisk Museum, København, hver 14. dag i perioden 1/9 til 1/5. Foreningen afholder ekskursioner 1-2 gange årligt.
På foreningens hjemmeside er der mulighed for at meddele interessante danske sommerfugleiagttagelser. En gang årligt udgiver foreningen i samarbejde med de øvrige danske entomologiske foreninger en liste over årets bemærkelsesværdige fund af stor-sommerfugle.

Tidsskrift

Foreningen udgiver tidsskriftet Lepidoptera med 2 årlige numre.

Hjemmeside

www.lepidoptera.dk

Nordjysk Lepidopterologklub

Foreningen er hjemmehørende i Bælum/Aalborg og henvender sig til alle insektinteresserede.

Foreningens formål er:
· at udbrede kendskabet til insekter
· at arbejde for bevarelse og beskyttelse af danske insekter og deres levesteder
· at være samlingspunkt for insektinteresserede gennem møder og samleture/ekskursioner
· at være diskussionsforum gennem møder og gennem medlemsbladet

Foreningen er i samarbejde med de øvrige danske entomologiske foreninger med til at kortlægge den danske insektfauna og arbejder for at bevare insekternes levesteder.

De fleste medlemmer af foreningen har specialiseret sig i sommerfugle. Det er primært danske sommerfugle (dag- og natsommerfugle), men også enkelte med udenlandske sommerfugle. Foreningen har medlemmer over hele landet, og til møderne medbringes ofte dyr, også ud over det årlige fremvisningsmøde, udveksles lokaliteter, oplevelser osv.
Den traditionelle indsamling af insekter dyrkes af mange medlemmer og er ofte nødvendig for at bestemme arterne sikkert og for at lære dem ordentligt at kende på udseendet.

Foreningens møder finder sted om mandagen en gang månedligt i perioden fra og med oktober til og med april. De afholdes på Vejgård Bibliotek i Aalborg. Der afholdes ekskursioner 5-10 gange årligt.

Hjemmeside

www.nlk.dkx.dk

Aarhus Entomologklub

Aarhus Entomologklub er stiftet i 1940. Klubbens formål er - gennem møder, ekskursioner og gensidig støtte - at stimulere og øge medlemmernes interesse for og kendskab til insekter. De fleste medlemmer fordyber sig især i studiet og samling af sommerfugle og natsværmere.
Vi har for tiden ca 100 medlemmer, spredt ud over det ganske land. De fleste har som nævnt lepidopterologiske interesser, men også billesamlere, guldsmede-, græshoppe-, cikade- og myreinteresserede mv har været eller er med i klubben. - Vi stræber efter at komme vidt omkring i emnerne for møderne.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 1 er repræsentant for Naturhistorisk Museum i Aarhus. Vore møder holdes på museet, - ligesom det er en fast skik, at vore samlinger ender på museet. Resultatet heraf er, at museet har en fortrinlig samling af danske insekter og ikke mindst sommerfugle.

I sommerhalvåret arrangeres fælles ekskursioner til nære og fjernere ender af landet. Nærmere meddelelser til medlemmerne gives gennem hjemmesiden, ved direkte mails, på møderne og især gennem klubbens meddelelsesblad CRATAEGI, som for tiden udsendes til medlemmerne 2 gange årligt. Ud over referat af klubbens arrangementer rummer bladet artikler, skrevet af samlere for samlere, om arternes biologi, fund af nye arter, fangstteknik, boganmeldelser og debatoplæg mv. - Hvis du er interesseret i at vide mere om klubben og dens aktiviteter, er du meget velkommen til at deltage i et af klubbens møder.

Hjemmeside

http://www.aarhus-entomologklub.dk.

Entomologisk Selskab for Fyn

Entomologisk Selskab for Fyn er en forening for insektinteresserede personer, der arbejder med undersøgelser og registrering af den danske og i særdeleshed den fynske insektfauna.
Det kan være indenfor så forskellige insektgrupper som sommerfugle, guldsmede, svirrefluer, tæger, biller, humlebier med flere.
Foreningens medlemmer er en blanding af både amatører og fagfolk. Alle, der har interesse for insekter, kan blive medlem.

Foreningen arbejder ligeledes med beskyttelse og bevarelse af den biologiske mangfoldighed ved med udgangspunkt i truede insektarter at forsøge at bevare livsnødvendige naturtyper og dermed redde de truede insekter, så de fortsat kan opleves i den fynske natur.

Hjemmeside

http://www.fynskeinsekter.dk