Warning: Undefined variable $titel in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/uses/top.php on line 47
Warning: Undefined array key "logget_in" in /customers/c/3/c/entoweb.dk/httpd.www/def/uses/top.php on line 175

Amatørentomologiens betydning

Insekter udgør både i Danmark og i resten verden størstedelen af artsrigdommen af planter og dyr. Alene her i landet er der fundet omkring 18.000 forskellige insektarter.
De danske entomologiske foreninger er helt centrale for opbygningen og udvekslingen af viden om Danmarks insektfauna. Medlemmerne findes bl.a. blandt de personer og institutioner, der professionelt beskæftiger sig med forskning og andre undersøgelser af insekterne, deres udbredelse og levevis. Langt de fleste er imidlertid amatører. I Danmark og de nordeuropæiske lande har der gennem århundreder været en betydelig tradition for, at meget af vores viden om insekter bliver tilvejebragt gennem amatørernes indsamlinger og publikationer.

Den faunistiske udforskning af Danmarks insektfauna (dvs. studiet af hvilke insektarter der findes hvor) baserer sig i høj grad - for visse grupper næsten udelukkende - på det materiale, som amatørsamlerne har indsamlet. Denne viden er bl.a. grundlag for, at entomologerne kan bistå myndighederne med at vurdere ændringer af arters hyppighed og udbredelse. Mange grundlæggende publikationer om vores insektfauna udarbejdes fortsat af amatørerne selv. Alt dette arbejde foregår efter videnskabelige og faglige kritierer. Arters opståen hænger nøje sammen med tilpasninger til omgivelsernes miljø over lange tidsperioder. Det høje artsantal tyder på, at mange insektarter er yderst specialiserede og dermed ofte meget sårbare overfor hurtige ændringer af miljøet.
Truslen mod de naturlige insektbestande ligger primært i miljøændringer, og det er af største vigtighed, at landet til stadighed er dækket af et fintmasket observatørnet af kyndige entomologer, som kan underrette myndigheder og naturbeskyttelsesorganisationer, når bestande af lokale, sjældne eller på anden måde særligt interessante insekter bringes i fare ved miljøændringer. Der er således flere grunde til at ønske, at amatørentomologien skal fastholde, og gerne styrke, sin position i Danmark.

Indsamling og andre registreringer af insekter byder i sig selv på rige naturoplevelser så som erkendelsen af den variation og det samspil, som naturen er opbygget af. Uanset at en samling af insekter eller plukkede planter på nogen kan virke som et paradoks, kommer man ikke udenom den positive betydning, indsamling har for bevarelsen og forståelsen af naturen.

Fotoregistrering kan for ganske enkelte insektgruppers vedkommende delvist udgøre et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag, men udgør ikke et alternativ til indsamlingen. En synlig og målrettet indsamling af insekter betragtes imidlertid i vore dage tit med modvilje fra omverdenen - især når det drejer sig om store og smukke insekter. Naturlige insektbestande vil på grund af deres store forplantningsevne kun sjældent være sårbare overfor små indgreb - herunder almindelig insektsamlervirksomhed - medmindre bestandene er meget tæt på at uddø. Her skal årsagen ofte findes i ødelæggelsen af deres miljø og levested. Årsagerne, der mindre synligt dræber langt flere insekter og ofte ødelægger bestandenes levesteder kan eksempelvis være opdyrkning af levesteder, fældning af gamle træer, sprøjtning med bekæmpelsesmidler, tilførsel af næringsstoffer, anlæg af veje og bebyggelse samt trafikken.

De fleste insekter er meget små dyr og mange af arterne ligner hinanden til forveksling. Derfor er mikroskopiske undersøgelser og dermed aflivning af dyrene tit en nødvendighed for blot at kunne kende arterne fra hinanden. Nye arter, og arter som tidligere blev antaget for en enkelt art, men i virkeligheden består af flere arter, opdages stadig tit ved mikroskopiske undersøgelser. I sådanne tilfælde, og for at kunne justere ældre tiders fejlbestemmelser, er et velbevaret samlingsmateriale af afgørende betydning.
Der savnes stadig overordentlig megen viden om mange insekters udbredelse, adfærd, livsforløb, generationsforhold, fødebiologi etc. I en række tilfælde vil udenlandsk viden om en arts biologi ikke kunne overføres på danske forhold. Det er derfor meget vigtigt, at amatørentomologer vil lægge endnu mere tid i studier, som ikke er direkte samlingsrelaterede. For sådanne studier vil det også gælde, at indgangen hertil praktisk talt altid vil være arbejdet med en samling. Herved opnås en grundlæggende viden, som er nødvendig for at kunne foretage fremtidige undersøgelser. Af hensyn til den videnskabelige udforskning af den danske insektfauna er det ønskeligt, at der til stadighed findes en stor kreds af aktive og seriøse insektsamlere.

De danske entomologiske foreninger er bevidste om det ansvar, der følger med at foretage indsamlinger i naturen, og skal således leve op til det vedtagne værdigrundlag, ligesom de skal respektere de frivillige indsamlingsbegrænsninger, som de danske entomologiske foreninger er blevet enige om.